Regulamin

REGULAMIN KONKURSU WYZWANIA PANI KASI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy comiesięcznego Konkursu Wyzwania Pani Kasi, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Katarzyna Nogalska, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Misją Konkursu jest umożliwianie uczniom rozwoju w szeroko pojętych przedmiotach ścisłych oraz odkrywanie talentów.
1.4 Konkurs odbywa się w terminie cyklach miesięcznych – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, w miesiącach wrzesień – czerwiec z możliwością przedłużenia na okres lipiec – sierpień.
1.5. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem www.wyzwania-pani-kasi.pl

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Co miesiąc jest publikowany nowy temat przewodni konkursu
3.2. Prace nadsyłane są w jednej z podanych kategorii:
Wyzwania DUPLO
Wyzwania WeDo
Wyzwania Mindstorms/Spike
Wyzwania Free Builing
3.3. Uczestnik Konkursu może zgłosić w każdej z podanych w pkt. 3.2 kategoriach maksymalnie jedną pracę.
3.5. Zgłoszenie musi być dostarczone w formie elektronicznej jako wpis na stronie internetowej odpowiedniego wyzwania oraz zawierać zdjęcia i opis pracy, można dołączyć film (za pośrednictwem YouTube).
3.6. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.7. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o
udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, płyta kompaktowa, CD-Rom itp.) dla celów określonych w p. 3.6
3.8. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że stanowi ona w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu rozpowszechniania fotografii.
3.9. W przypadku każdego użycia fotografii Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

4. CZĘŚĆ KONKURSOWA
4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji
Konkursowej oraz głosowaniu na nagrodę publiczności.
4.2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w skład której wchodzą Katarzyna Nogalska, Iga Malik oraz Jakub Piasecki – certyfikowani trenerzy Akademii LEGO Education. Dopuszcza się powiększenie Komisji Konkursowej o ekspertów związanych z danym Wyzwaniem.
4.4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie 1-7 dzień miesiąca po zakończeniu danego Wyzwania.
4.5 Głosowanie na Nagrodę Publiczności będzie odbywać się w terminie 1-7 dzień miesiąca po zakończeniu danego Wyzwania poprzez stronę internetową wyzwania-pani-kasi.pl
4.6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w formie elektronicznej 8 dnia miesiąca po zakończeniu Wyzwania.
4.7. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.8. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa uczelni laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.wyzwania-pani-kasi.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

5. NAGRODY
5.1. Przewiduje się następujące nagrody:
Nagrodę Sędziów w kategoriach: DUPLO, WeDo, Mindstorms,
Nagrodę Publiczności w kategoriach: DUPLO, WeDo, Mindstorms,
5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu 5.1 wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji Konkursowej.

6. ODBIÓR NAGRÓD
6.1. Organizator skontaktuje się mailowo ze zwycięzcami 8 dnia miesiąca po zakończonym Wyzwaniu w celu poinformowania ich o wygranej.
6.2. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody za pośrednictwem poczty.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w poście zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
7.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wyzwania-pani-kasi.pl.
7.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród
konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

7.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak
przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w
Konkursie nagród.
7.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7.8 Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator